Algemene voorwaarden ‘Where the trails have no name’

Versie 29 mei 2021

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Where the trails have no name’; sportactiviteit volgens het “Click, Prepare, Collect, Trail or walk & Collect”-principe en daarmee volledig in lijn met de COVID-19-maatregelen.
b. Organisatoren: De feitelijke organisatoren zijn MudSweatTrails en WE-link. De economische organisatie verloopt via de Stichting Run033, bijvoorbeeld de inning van de inschrijfgelden.
c. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatoren toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de ‘Where the trails have no name’. Overal waar in deze algemene voorwaarden sprake is van Deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

Artikel 1 – Algemeen
1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan de algemene voorwaarden.
2. In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslissen de Organisatoren.

Artikel 2 – Deelname
1. De Deelnemer mag slechts aan de ‘Where the trails have no name’ deelnemen indien hij/zij het daartoe strekkende online inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld én indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
2. Deelname aan de ‘Where the trails have no name’ geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het bestelde en betaalde startpakket kan overgedragen worden aan iemand anders tot uiterlijk een dag voor de door de Deelnemer geboekte loopdag & tijdsslot. Dit moet per e-mail gebeuren via wtthnn@mudsweattrails.nl.
3. De Organisatoren nemen geen annulering in behandeling en restitutie vindt niet plaats. Overdragen van het startpakket is wel mogelijk, zie artikel 2.2.
4. Deelnemers nemen deel voor eigen risico. De Organisatoren verklaren geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatoren toe te rekenen opzet of grove schuld.
5. De Deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de geldende COVID-19-maatregelen. Zowel op terrein van de Treffers in Groesbeek als op de route.
6. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens deze sportactiviteit onverkort van kracht. De Organisatoren zetten geen verkeersregelaars en parcourswachten in. Deelnemer dient zich te allen tijde aan de verkeersregelaars te houden. De route is alleen op het terrein van de Treffers gepijld, daarbuiten dient de Deelnemer zelf de route te navigeren.
7. De Organisatoren behouden zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, het concept van de Where the trails have no name’ aan te passen aan nieuwe, onvoorziene COVID-19 maatregelen of een geplande loopdag te verplaatsen naar een nieuwe datum op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de sportactiviteit redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
2. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
3. Indien ondanks het bepaalde in het tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisatoren voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisatoren tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatoren ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Where the trails have no name’.
5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de ‘Where the trails have no name’.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisatoren voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de sportactiviteit. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 – Portretrecht
De Deelnemer gaat bij voorbaat akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., waarop de Deelnemer zichtbaar is, voor promotionele doeleinden van de ‘Where the trails have no name’ of andere, door de Organisatoren georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
Dit artikel geldt uitdrukkelijk ook voor kinderen die meedoen aan de ‘Where the trails have no name’.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatoren opgenomen in hun bestanden.
De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisatoren tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisatoren en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail (wtthnn@mudsweattrails.nl) aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatoren of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatoren dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden toestemming aan de Organisatoren tot openbaarmaking van zijn naam en eindtijd bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet

Artikel 6 – Commerciële activiteiten
1. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van de Organisatoren zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisatoren.
2. Het gebruik van de naam en het logo van de ‘Where the trails have no name’ is voorbehouden aan haar partners en sponsoren. Onrechtmatig gebruik van beeldmerken die toebehoren aan de Organisatoren zal mogelijk rechtsvervolging ten gevolg hebben.